Propanedioic acid, [[4-[[(2-hydroxyphenyl)amino]sulfonyl]phenyl]methyl]-
CAS No. 179871-78-4