L-Phenylalaninamide,4-(4-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-L-2-aminobutanoyl-N-methyl-N-(phenylmethyl)-
CAS No. 179873-77-9