L-Phenylalaninamide,4-(4-morpholinyl)-4-oxo-L-2-aminobutanoyl-N-methyl-N-(phenylmethyl)-
CAS No. 179873-87-1