Benzenesulfonamide,N-(4-fluoro-2-nitrophenyl)-4-methyl-N-(1-methylethyl)-
CAS No. 304912-48-9
Nsc302588 69536-25-0